Algemene voorwaarden

Verhuur Overeenkomst partner-chauffeurs

 

–  RentaCab B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te (1014 AN) Amsterdam, aan de Contactweg 46, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80859534, (“Verhuurder”);

 – De gebruiker die deze unieke persoonsgebonden account aanmaakt via het aanmeldformulier van RentaCab (de “Huurder”);

partijen hierna gezamenlijk ook aan te duiden als “Partijen” en ieder afzonderlijk als “Partij”;

 

NEMEN HET VOLGENDE IN OVERWEGING:

 

 • Verhuurder heeft de beschikking over een (beperkt) aantal personenvervoervoertuigen van diverse merken, waaronder Tesla, Nissan en Hyundai (de “Voertuigen”).
 • De Huurder wil met de Voertuigen van Verhuurder taxivervoer verrichten en is in het bezit van de juiste kwalificaties en vergunningen om dat te doen.
 • Verhuurder en Huurder wensen hun rechten en plichten vast te leggen en uit te werken in deze Rentacab verhuurovereenkomst (deze “Overeenkomst”).
 • Elke separate huur en verhuur zal digitaal worden vastgelegd binnen de verhuurapplicatie die verhuurder aanbiedt. Deze registratie geldt als leidend voor kilometerstand, schade, huurtermijn en voertuigregistratie

EN ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

 1. Definities

In deze Overeenkomst hebben de navolgende termen de hieronder vermelde betekenissen:

Deze Overeenkomst

De onderhavige Verhuurder overeenkomst;

Dienst

De huurperiode;

 Huur

Ieder geval dat de Huurder ten behoeve van een Dienst een Voertuig van Verhuurder huurt op de wijze als beschreven in deze Overeenkomst;

 Huursom

Door de Huurder te betalen bedrag als vergoeding voor de Huur;

 Verhuurder

RentaCab B.V.;

           

Waarborgsom

Door de Huurder in het kader van de Verhuurder Overeenkomst te betalen waarborgsom.

 1. Exploitatie
  • De Huurder verplicht zich tot het opvolgen van instructies in de breedste zin van het woord van Verhuurder.
 2. Waarborgsom
  • De Waarborgsom bedraagt gedurende de gehele looptijd van deze overeenkomst EUR 750,- en strekt tot zekerheid voor alle bedragen die de Huurder uit hoofde van de Verhuurder Overeenkomst verschuldigd zal zijn of worden.
  • De Waarborgsom dient voor het eerst voorafgaand aan het sluiten van de Verhuurder Overeenkomst door de Huurder te zijn voldaan. Verhuurder heeft het recht om opeisbare vorderingen op de Huurder met de Waarborgsom te verrekenen.
 3. Huur Voertuig en Huursom
  • De Huursom bedraagt per voertuigsegment (bijvoorbeeld Standaard, Luxe en Waterstof) het uurtarief zoals dit vermeld staat op de voorpagina van de website van RentaCab (https://www.rentacab.nl) exclusief BTW. Dit uurtarief is aan verandering onderhevig. Verhuurder dient Huurder tijdig van een verhoging op te hoogte te stellen.
  • De Huursom omvat tevens de kosten voor de verzekering van het Voertuig en het reguliere onderhoud.
  • De Huursom dient direct te worden voldaan na ontvangst van de factuur, tot deze is voldaan is de Huur van een Voertuig door Huurder niet toegestaan
 4. Voorwaarden huur – verhuur
  • Voordat tot verhuur van een Voertuig aan de Huurder kan worden overgegaan dient te zijn voldaan aan in ieder geval de navolgende voorwaarden:
  • de Huurder heeft 3 (drie) of meer jaren geen schade aan een eigen voertuig of aan dat van een ander toegebracht bij/door het gebruik van een personenvoertuig (schadevrije jaren);
  • de Huurder heeft de Waarborgsom van EUR 750 aan Verhuurder voldaan;
 5. Eigen risico, schade
  • De Huurder is verplicht voor of bij de aanvang van iedere Huur goed te controleren of het Voertuig waarneembare beschadigingen heeft en of het goed is schoon gehouden.
  • Indien de Huurder bij de controle als bedoeld in artikel 6.1 beschadigingen constateert of vast stelt dat het Voertuig niet goed schoon gehouden is, neemt hij daarvan foto’s en vermeldt de plaats van de beschadigingen via de verhuurapplicatie. De Huurder meldt in dat geval deze beschadigingen aan Verhuurder voordat het Voertuig in gebruik wordt genomen. De Huurder verklaart voorts het Voertuig schoon en in goede staat van Verhuurder te hebben ontvangen, zonder redelijkerwijs waarneembare beschadiging, behoudens de gemelde beschadigingen en behoudens voor zover uit de foto’s blijkt dat het Voertuig niet schoon gehouden is.
  • Indien de Huurder bij de controle als bedoeld in artikel 6.1 geen beschadigingen constateert en vast stelt dat het Voertuig goed schoon gehouden is, hoeft de Huurder geen meldingen daaromtrent te doen. Als de Huurder aldus voor ingebruikname van het Voertuig geen melding maakt van beschadigingen aan of het niet schoon zijn van het Voertuig staat tussen Verhuurder en de Huurder vast dat de Huurder het Voertuig schoon, in goede staat en zonder redelijkerwijs waarneembare beschadiging van Verhuurder heeft ontvangen.
  • De Huurder is verplicht schades die gedurende de huurperiode aan het voertuig ontstaan, onmiddellijk aan Verhuurder te melden en tevens een schadeformulier in te vullen en bij Verhuurder in te leveren. Verhuurder zal het herstel van de schades doen uitvoeren door een door Verhuurder aangewezen herstelbedrijf. De kosten van herstel zullen met in achtneming van deze Overeenkomst door Verhuurder bij de Huurder in rekening worden gebracht, behoudens voor zover deze kosten door de in artikel 6.5 bedoelde verzekeraar daadwerkelijk aan Verhuurder worden vergoed.
  • Verhuurder zal het Voertuig all risk bij een door Verhuurder te bepalen verzekeraar verzekeren met een eigen risico van EUR 750 per schadegebeurtenis. De Huurder zal de kosten van herstel c.q. de dagwaarde als bedoeld in dit artikel 6 niet eerder aan Verhuurder hoeven te voldoen, dan nadat de verzekeraar aan Verhuurder heeft meegedeeld of en, zo ja, tot welk bedrag de kosten van herstel c.q. de dagwaarde verzekerd zijn; hetzelfde geldt indien de kosten van herstel c.q. vergoeding van de dagwaarde verzekerd is bij een verzekeraar van een derde, mits deze verzekeraar binnen 6 maanden na de schadeveroorzakende gebeurtenis bedoelde mededeling aan Verhuurder
  • De Huurder is aansprakelijk voor alle schades aan het Voertuig die vanaf het moment van de ontvangst tot het moment van inlevering van het Voertuig ontstaan, ook indien de schade anders dan door zijn schuld is ontstaan, schade door diefstal of joy-riding daar mede onder begrepen. Indien bij of na inlevering van het Voertuig aan het einde van de huurperiode door Verhuurder schade aan het Voertuig wordt geconstateerd, is de Huurder volledig aansprakelijk voor de kosten van herstel van de schade. Indien de kosten van herstel hoger zijn dan de dagwaarde van het Voertuig, dient de Huurder de dagwaarde aan Verhuurder te vergoeden. Het bedrag dat de in artikel 6.5 bedoelde verzekeraar of, indien van toepassing, de verzekeraar van een derde ter zake van de schades uitkeert en daadwerkelijk door Verhuurder wordt ontvangen, strekt in mindering op de door de Huurder te betalen kosten van herstel c.q. dagwaarde van het Voertuig.
  • Indien en voor zover de Huurder schade aan een derde heeft veroorzaakt die niet door de in artikel 6.5 bedoelde verzekering wordt gedekt, zal de Huurder zelf voor die schade jegens die derde aansprakelijk zijn. De Huurder vrijwaart Verhuurder voor aanspraken van die derde en zal Verhuurder voor alle schade en kosten schadeloos stellen, indien Verhuurder door die derde aansprakelijk wordt gehouden.
  • De Huurder zal niet opnieuw een Voertuig of een ander Voertuig kunnen huren, indien de schade van de vorige huurperiode niet integraal aan Verhuurder is voldaan.
  • Verhuurder is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen zoals zij die van tijd tot tijd op de Huurder zal hebben op de Waarborgsom te verhalen. Verhuurder  is derhalve onder meer bevoegd de Waarborgsom met (het bedrag van) de schade te verrekenen. De Huurder is verplicht de Waarborgsom onmiddellijk na verhaal of verrekening als hiervoor bedoeld aan te vullen tot het in artikel 3.1 bedoelde bedrag. Verhuurder is tevens bevoegd hetgeen Verhuurder  op grond van voornoemde overeenkomst en Vervoerder Overeenkomt aan de Huurder verschuldigd is of onder zich heeft (bijvoorbeeld een waarborg of vooruitbetaling) in verrekening te brengen met hetgeen Verhuurder op grond van deze Overeenkomst van de Huurder te vorderen heeft.
  • Voor het bepalen van de beschadigingen die tijdens de huurperiode zijn ontstaan, is het bepaalde in dit artikel 6 van toepassing en dient de registratie binnen de verhuurapplicatie, de administratie van Verhuurder en eventuele beelden van bewakingscamera’s van Verhuurder als bewijs, behoudens tegenbewijs.
 6. Verdere verplichtingen en verboden ten aanzien van het Voertuig
  • Het is de Huurder verboden het Voertuig aan enige derde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of anderszins in enige vorm van gebruik of medegebruik te geven of (de huur of het gebruik van) het Voertuig in te brengen in een vennootschap of rechtspersoon of het Voertuig of enig deel daarvan als onderpand op welke wijze dan ook jegens enige derde te gebruiken/verbinden of op andere wijze daarover te beschikken.
  • Tot het besturen van het Voertuig is uitsluitend de Huurder bevoegd. De Huurder zal het Voertuig derhalve niet door een derde laten besturen.
  • De Huurder zal zorgvuldig met het Voertuig omgaan en het Voertuig als goed huurder gebruiken. Gedurende het gebruik zal de Huurder het uiterlijk van het Voertuig niet wijzigen en het interieur en het exterieur van het Voertuig schoonhouden met het oog op een professionele en hoogwaardige uitstraling van het Voertuig.
 1. Het Voertuig inleveren
  • De Huurder zal het Voertuig uiterlijk bij het einde van deze Overeenkomst, schoon en in dezelfde staat als waarin hij het Voertuig had ontvangen, behoudens gebruikelijke slijtage, aan Verhuurder retourneren op de plaats waar de Huurder het Voertuig in ontvangst had genomen en het Voertuig deugdelijk afgesloten achterlaten.
  • De Huurder hoeft er niet voor te zorgen dat de accu van het Voertuig opgeladen is bij het inleveren van het Voertuig. Indien het Voertuig aan het einde van de huurtermijn, al dan niet met lege accu, echter niet op de plaats waar de Huurder het Voertuig in ontvangst had genomen wordt ingeleverd, zullen de kosten van Verhuurder om het Voertuig op te halen en eventueel te reinigen in rekening gebracht worden bij de Huurder, vermeerderd met een boete van EUR 50. Eventueel geconstateerde beschadigingen komen voor rekening van de Huurder.
  • De Huurder verplicht zich er toe het voertuig altijd met een actieve reservering te bedienen, en het voertuig voor het eindtijd van de reservering in te leveren.
 1. Annuleren
  • Huurder kan de huur ten allen tijde annuleren, met inachtneming van het volgende;
   • Tenminste 48 uur voor aanvang huurperiode is annuleren gratis
   • Binnen 48 uur en tenminste 24 uur voor aanvang huurperiode zijn de kosten voor het annuleren 50% van de huursom
   • Binnen 24 uur voor aanvang huurperiode zijn de kosten voor het annuleren 100% van de huursom

 

 1. Duur
  • Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
  • Deze Overeenkomst eindigt:
   • indien en zodra de verschuldigde huur is opgelopen tot meer dan 200% van de onder Verhuurder berustende Waarborgsom;
   • door opzegging door Verhuurder of de Huurder met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
   • door opzegging met onmiddellijke ingang door Verhuurder indien de Huurder tekort komt in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst en, indien de tekortkoming vatbaar is voor herstel, de Huurder, na daartoe in gebreke te zijn gesteld, de tekortkoming niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld; of
   • door opzegging met onmiddellijke ingang door Verhuurder indien de Huurder tekort komt in de nakoming van een financiële verplichting, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is;
   • indien de Huurder failliet wordt verklaard of hem surséance van betaling wordt verleend.
  • Opzegging krachtens artikel 11.2 kan per brief, per telefoon, per sms, per email of, indien de Huurder daarover beschikt, per whatsapp of vergelijkbaar communicatiemiddel gedaan worden. Een kopie van de brief, sms, email c.q. whatsapp strekt partijen tot bewijs, behoudens tegenbewijs.
 1. Overige Bepalingen
  • Een wijziging van en/of aanvulling op van deze Overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk tussen Partijen tot stand worden gebracht.
  • Een Partij kan rechten en verplichtingen of haar rechtsverhoudingen uit de Overeenkomst niet (geheel of gedeeltelijk) overdragen aan een derde.
  • Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst en van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn en/of daarmee verband houden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.